از نگاه من - نوشتنی

نوشتنی
امروز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

من به فردا فکر میکنم

گاهی بعضی آدم ها را می بینم :

که با تمام توان به این و آن می تازند . با کمترین تخصص در موضوعی از این و آن انتقاد میکنند و بالاتر از دیگران خود را صاحب نظر و اندیشمندی بزرگ می بینند .

همه ی این حرف ها زمانیست که خود ِ آن آدم ها ، سزاوار انتقاد هایی هستند که از دیگران می کنند .

در کنارش آدم هایی هستند که :

بی آنکه خود بدانند با حرف ها و نگاه هایشان ، با قلم و حتی سکوتشان ، راه خوب بودن را نشان ِ دیگران می دهند . بی آنکه حتی یک لحظه دیگران را بالاتر و یا پایین تر از خود بدانند .

همه ی این حرف ها زمانیست که کنارت قدم میزنند ، با تو میخندند و از فردا و مسیری که باید پرواز کنند ، حرف می زنند

خلاصه :

دوس دارم کنار آدم ها قدم بزنم و به فردا فکر کنم ، بی آنکه از خار ِ گل و تابش ِ خورشید ناله کنم

ادامه و ثبت نظر

خاکستری

امانت کوچک میان سینه ام سوخت

تا سیگاری شدم

و آروزهایم دود شد

همین کافیست تا خاکستری بنویسم مگر نه ؟

ادامه و ثبت نظر